Blanc Coffee Table

KShs16,540.00

Box Centre Table

KShs11,800.00

Box Coffee Table

KShs15,610.00

Curve Center Table

KShs22,490.00

King Centre Coffee Table

KShs14,550.00

King Centre Table

KShs11,000.00

King Side Coffee Table

KShs9,000.00

Mosa Coffe Table

KShs19,185.00

Shelf Coffee Table

KShs15,880.00

Slide Side Coffee Table

KShs10,000.00

Square Coffee Table

KShs14,555.00

Zigon Coffee Table – Set

KShs11,400.00